Różnica pomiędzy parabankiem a firmą pożyczkową

Zdefiniowanie różnicy pomiędzy bankiem a instytucją pozabankową nie stanowi dla większości z nas problemu. Bardzo często jednak możemy się spotkać z wymiennym określeniem parabanku i firmy pozabankowej. Nie są one jednak tożsame. Parabank i firma pozabankowa to dwie odmienne instytucje. Na czym polega różnica?

Czym są firmy pożyczkowe?

Firmy pożyczkowe działają w sektorze pozabankowym. Cechuje się większą elastycznością w przydzielaniu pożyczek, niż ma to miejsce w bankach, ale mimo to wszystkie działania regulowane są przepisami polskiego prawa. Firmy pożyczkowe podporządkowane są kodeksowi cywilnemu, ustawie o kredycie konsumenckim oraz ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dzięki temu konsumenci mogą czuć się bezpieczni, ponieważ firmy pozabankowe mogą działać tylko w obrębie prawa. Żadne inne czynności nie mogą mieć miejsca, ponieważ grożą słonymi karami. Przepisy prawa określają m.in.:

  1. Prawa, jakie posiadają klienci korzystający z usług firm pożyczkowych.
  2. Obowiązki instytucji pożyczkowych wobec klienta, w tym np. właściwe praktyki konsumenckie, obowiązek udzielania szczegółowych i zgodnych z prawdą informacji co do kosztów pożyczki.
  3. Maksymalne koszty, z jakimi wiąże się zawarcie umowy pożyczkowej.
  4. Dopuszczalne sposoby reklamowania swoich produktów przez instytucje pożyczkowe.

Dzięki ustawom konsument ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki, a pożyczkodawca nie może naliczać jednorazowych opłat za monity z wezwaniem do zapłaty, w sposób nieokreślony w ustawie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku odsetek karnych lub prowizji za przedłużenie okresu trwania pożyczki. Nie można tutaj mówić o żadnej samowoli.

Ponadto firma pozabankowa udziela pożyczek gotówkowych wyłącznie ze środków pochodzących od jej właścicieli i jej akcjonariuszy. Oznacza to, że firma pożyczkowa nie bierze w depozyt pieniędzy pochodzących od klientów, a ryzyko utraty funduszy spoczywa wyłącznie na firmie pożyczkowej.

Czym jest parabank?

Parabank, nie ma jednobrzmiącej definicji, ponieważ pod tym pojęciem kryje się szereg instytucji, które nie są określone żadną inną definicją. Z pewnością parabank możemy określić instytucją, która udziela pożyczek, przy czym nie jest ani bankiem, ani firmą pozabankową. Parabanki oprócz udzielania pożyczek przyjmuje również od swoich klientów depozyty, dokonuje wymiany waluty, inwestuje. W teorii wg polskiego prawa przyjmowanie depozytów i prowadzenie operacji bankowych zastrzeżone jest wyłącznie dla banków i SKOK-ów. W praktyce bardzo często możemy się spotkać z podobnymi działaniami oferowanymi przez parabanki. Doskonałym przykładem parabanku jest znana przez wszystkich firma Amber Gold, która działała na zasadzie piramidy finansowej. Zyski pierwszych klientów wypłacane były przez środki wpłacane przez kolejnych klientów.

Klientom parabanków grozi niebezpieczeństwo wynikające z braku zabezpieczenia, jakie np. posiadają banki, czyli z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto parabanki mogą skutecznie omijać przepisy, którym podlegają banki. Co oznacza, że nie są zobligowane do podawania rzetelnych i prawdziwych informacji. Pomimo podlegania pod Komisję Nadzoru Finansowego korzystanie z parabanków nie daje konsumentom żadnej gwarancji bezpieczeństwa. W odniesieniu do pożyczek gotówkowych pochodzących z parabanków, ich przyznawanie, spłacanie, reklamowanie i ubieganie się o zapłatę nie jest regulowane przez żadne przepisy polskiego prawa.

Różnica pomiędzy parabankiem a firmą pożyczkową

Jak możemy zauważyć, istnieje poważna różnica pomiędzy firmami pozabankowymi (pożyczkowymi) a parabankami. Każde czynności i działania instytucji pozabankowych uregulowane jest ustawami. Parabanki niemal nie podlegają kontroli. Warto zatem dobrze zweryfikować firmę, z której usług chcemy skorzystać.